تُرکمِن دیلیم، أَنَه دیلیم
کلمه خود را برای ترجمه به فارسی وارد کنید.تمامی کلمات و ترجمه ها توسط کاربران انجام میشود، اگر تمایل به همکاری با دیلماچ و ترجمه دارید، در سیستم عضو شده و به جمع حامیان زبان ترکمنی بپیوندید.