به زودی

به زودی ، در کنار شما خواهیم بود!
مشکلات همیشه هستند،باید مبارزه کرد.